Real time web analytics, Heat map tracking

Обов'язки заступника голови районної державної адміністрації

1) Забезпечує реалізацію державної політики в галузі агропромислового комплексу в цілому та його окремих галузей, регіонального товарного ринку сільськогосподарської продукції, лісового та водного господарства, продовольчої безпеки регіону.

2) Організовує роботу щодо : реалізації програм розвитку агропромислового комплексу і соціального відродження села; поповнення державних продовольчих ресурсів зерна та інших видів продукції рослинництва і тваринництва; матеріально-технічного і сервісного забезпечення сільських товаровиробників; впровадження у виробництво досягнень науки і передових технологій.
Вносить пропозиції щодо розміщення, спеціалізації і розвитку сільськогосподарських підприємств та організацій.
Сприяє у розвитку особистих господарств населення, фермерства, малого бізнесу, прогресивних форм організації виробництва, запровадженні пайової форми власності у галузях, віднесених до його відання.
3) Вирішує проблеми, пов’язані із забезпеченням стабільної роботи галузей агропромислового комплексу, соціальної сфери села, координує діяльність відповідних органів щодо розвитку різних форм господарювання, перебудови виробничих відносин на селі, продовольчого забезпечення населення.
4) Забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони здоров’я, освіти, культури, фізкультури і спорту, молодіжної політики. Координує відповідно до законодавства вирішення питань опіки і піклування, усиновлення, захисту прав та інтересів неповнолітніх. Бере участь у розробці прогнозів розвитку мережі закладів цих галузей та враховує їх при розробці проектів програм соціально-економічного розвитку.
5) Сприяє у забезпеченні надання рівних прав та можливостей жінкам і чоловікам у відповідній сфері діяльності.
6) Контролює питання організації харчування в навчально-виховних та лікувальних закладах, в тому числі і потерпілого внаслідок аварії на ЧАЕС населення. Спільно з іншими підрозділами райдержадміністрації бере участь у підготовці пропозицій з цих питань голові районної державної адміністрації. Здійснює керівництво закладами зазначеної сфери, сприяє у їх матеріально-фінансовому забезпеченні.
7) Організовує розроблення та реалізацію програм щодо раціонального використання, підвищення родючості ґрунтів, здійснює управління і державний контроль за використанням та охороною земель, рослинного і тваринного світу. Забезпечує реалізацію державної політики у сфері розвитку лісового господарства.
8) Координує діяльність землевпорядних органів, готує висновки про вилучення та надання земельних ділянок, пропозиції про використання коштів, що надходять у порядку відшкодування заподіяних при цьому втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, організовує ведення земельно-кадастрової документації, землеустрою та моніторингу земель, вирішує земельні спори у випадках, передбачених законодавством.
9) Організовує контроль за санітарно-епідеміологічним станом навколишнього природного середовища, додержанням правил санітарної охорони, здійсненням заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації, наданням медичної допомоги населенню.
10) Організовує виконання програм та заходів природоохоронного спрямування. Відповідає за стан збирання, переробки, утилізації і захоронення промислових, побутових та інших відходів, вирішує питання організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.
11) Здійснює інформування населення про можливість виникнення екологічно небезпечних аварій та ситуацій, стан природного навколишнього середовища, а також про заходи, що вживаються для його поліпшення. Призупиняє або зупиняє в установленому порядку діяльність підприємств, установ, організацій у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього середовища та санітарних правил.
12) Забезпечує реалізацію державної політики в галузі соціального захисту населення. Забезпечує дотримання законодавства про пільги і переваги, встановлені для ветеранів війни та прирівняних до них осіб. Вживає заходів щодо поліпшення матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, одиноких громадян похилого віку. Забезпечує надання передбачених законодавством пільг і допомог, пов’язаних з охороною материнства та дитинства, багатодітним сім’ям, дітям, які опинилися у складних і надзвичайних ситуаціях.
13) Проводить державну політику у сфері пенсійного забезпечення та соціального страхування, організовує на районному рівні збирання та акумулювання коштів, призначених для пенсійного забезпечення, повного і своєчасного фінансування витрат на виплату пенсій та інших соціальних виплат, що здійснюються з коштів Пенсійного фонду України, ефективне використання коштів, сприяє управлінню Пенсійного фонду України в районі у здійсненні в межах своєї компетенції контрольних функцій, удосконаленні методів фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачанням коштів фонду.
14) Здійснює контроль за реалізацією державних гарантій у сфері праці, організовує розроблення, затвердження та виконання перспективних та поточних територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття. Вносить пропозиції про визначення для підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності квоти робочих місць для працевлаштування інвалідів, інших категорій осіб, які згідно із законодавством потребують соціального захисту. Бере участь у веденні колективних переговорів та в укладанні територіальних тарифних угод, вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів.
15) Реалізує державну політику у сфері оплати праці, підвищення її рівня, забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та погашення заборгованості.
16) Сприяє у підготовці молоді до військової служби, проведенні призову громадян на строкову військову службу відповідно до законодавства. Здійснює контроль за дотриманням Закону України „Про Загальний військовий обов’язок і військову службу”.
Сприяє у забезпеченні прав, свобод, соціальних гарантій, пільг громадян, які звільнені з військової служби, та членів їх сімей.
19) Забезпечує здійснення заходів на території району щодо ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Узгоджує ці питання із посадовими особами органів влади вищого рівня, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, сільськими та селищними головами. Здійснює контроль за надходженням коштів, передбачених на реалізацію Чорнобильської програми.
20) Організовує роботу по оздоровленню населення району, в тому числі і потерпілого внаслідок аварії на ЧАЕС.
21) Організовує роботу з реалізації державної політики з питань міграції та біженців в районі.
22) Співпрацює з районним управлінням Держкомзему; управлінням Пенсійного фонду України в районі, районним центром зайнятості, районним військовим комісаріатом; підприємствами меліорації і водного господарства; спортивно-технічним клубом Товариства сприяння обороні України; центральною районною лікарнею; центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; товариством Червоного Хреста; районними установами та посадовими особами ветеринарної медицини, санітарно-епідеміологічного контролю, екологічної безпеки.
Організовує роботу структурних підрозділів райдержадміністрації: праці та соціального захисту населення; агропромислового розвитку; освіти; культури; у справах сім’ї, молоді та спорту; служби в справах дітей.
23) Очолює відповідні комісії, штаби та ради при районній державній адміністрації