Real time web analytics, Heat map tracking

Обов'язки голови районної державної адміністрації

1) Очолює району державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю. Несе відповідальність за виконання покладених на державну адміністрацію завдань і за здійснення нею своїх повноважень. Формує її склад. У межах бюджетних асигнувань, виділених на її утримання, визначає структуру райдержадміністрації.

2) Організовує роботу районної державної адміністрації по виконанню та дотриманню на території району положень Конституції України, законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, інших актів законодавчої та виконавчої влади, забезпеченню захисту прав і законних інтересів громадян і держави, комплексного соціально-економічного розвитку території та реалізації державної політики у визначених законодавством сферах управління.
3) Представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами.
4) Відповідно до статті 10 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” за погодженням з органами влади вищого рівня призначає на посади та звільняє першого заступника, заступника голови райдержадміністрації. Призначає та звільняє з посади керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації за погодженням з органами виконавчої влади вищого рівня, в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. За результатами роботи райдержадміністрації застосовує встановлені законодавством заходи заохочення до керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації.
5) Погоджує в установленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих райдержадміністрації установ, організацій, підприємств, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади, крім керівників установ, підприємств та організацій Служби безпеки України, Збройних сил України, інших військових формувань.
6) Організовує розроблення проектів бюджету та програм соціально-економічного розвитку району з урахуванням загальнодержавних інтересів і регіональних потреб, подає їх на розгляд районної ради, організовує виконання бюджету та затверджених радою програм і щорічно звітує перед нею про їх виконання. Звітує про використання коштів позабюджетних, цільових і валютних фондів. Організовує здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами, організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів.
7) Інформує голову обласної державної адміністрації та населення про суспільно-політичну, соціально-економічну обстановку, екологічний стан в районі.
8) Спрямовує роботу першого заступника, заступника голови, керівника апарату, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, сільських і селищних голів та виконавчих органів місцевих рад з питань здійснення делегованих повноважень державної виконавчої влади.
9) Утворює для сприяння здійсненню повноважень районною державною адміністрацією консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання та затверджує персональний склад.
10) Забезпечує реалізацію державної політики в правовій сфері, відповідає за взаємодію та координацію роботи райдержадміністрації з правоохоронними, силовими структурами та судовою гілкою влади. Забезпечує здійснення органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування необхідних заходів щодо боротьби зі злочинністю, корупцією, тероризмом, охорони громадського порядку, стану громадської безпеки. Організовує комплексне вивчення криміногенної обстановки в районі та забезпечує на цій основі проведення спільних організаційних та практичних заходів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та правоохоронних органів щодо підвищення ефективності боротьби зі злочинністю, корупцією, покращення стану законності та правопорядку, захисту конституційних прав, свобод та законних інтересів громадян у районі. Організовує надання методичної та практичної допомоги підприємствам, установам та органам місцевого самоврядування у питаннях взаємодії з правоохоронними органами.
11) Контролює та забезпечує виконання нормативних актів з питань територіальної оборони. Здійснює загальне керівництво в районі мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною, у тому числі в разі введення надзвичайного стану.
12) Забезпечує реалізацію державної політики щодо охорони державної таємниці в апараті райдержадміністрації та здійснює контроль за її збереженням в структурних підрозділах, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до управління райдержадміністрації.
13) Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління державної адміністрації, або уповноважує на це інших осіб.
14) Виступає розпорядником коштів райдержадміністрації. Видає в межах своїх повноважень розпорядження.
15) Вирішує інші питання, покладені на нього законодавством України та органами державної виконавчої влади вищого рівня.
16) Забезпечує взаємодію з : районним відділом УМВС України в області, районним військовим комісаріатом, районним відділом Головного управління МНС в Житомирській області, органом державної податкової інспекції в районі, відділом статистики. Взаємодіє з органами Служби безпеки України, юстиції, судової влади, прокуратури, міграційної служби, Державної пенітенціарної служби України.