Real time web analytics, Heat map tracking

Відділ агропромислового розвитку

Адреса: смт.Ємільчине, вул. Соборна, 18

-розробка балансів забезпечення потреб населення району у продовольстві, сприяння
виробництву і організації закупівлі сільськогосподарської продукції та сировини;
-забезпечення формування державних ресурсів зерна;
-аналіз тенденції розвитку галузей агропромислового виробництва;
-надання сільськогосподарським товаровиробникам консультаційної допомоги з економічних питань та маркетингу;
-забезпечення реалізації державної політики з охорони праці в сільському господарстві;
-організація і координація процесу реформування підприємств агропромислового комплексу, надання методичної допомоги з питань приватизації та паювання майна і землі;
-організація розроблення та освоєння високо конкурентних систем ведення землеробства і
тваринництва із застосуванням енергозберігаючих технологій;
-координація племінної та селекційної роботи;
-сприяння забезпечення сортовим насінням, племінною худобою, мінеральними добривами і засобами захисту рослин, пально-мастильними матеріалами, технікою та іншими матеріально-технічними ресурсами;
-розроблення заходів з питань раціонального використання та охорони земель, підвищення родючості грунтів;
-забезпечення державної підтримки та сприяння розвиткові підприємництва у сільській
місцевості, селянських (фермерських) господарств, особистих підсобних господарств;
-координація розвитку сфери заготівлі, переробки та торгівлі продукції агропромислового
виробництва.

ПОЛОЖЕННЯ
про управління агропромислового розвитку Ємільчинської районної державної адміністрації

1. Управління агропромислового розвитку районної держадміністрації (далі – управління) є структурним підрозділом райдержадміністрації, підзвітним та підконтрольним голові районної держадміністрації, Департаменту агропромислового розвитку обласної держадміністрації і Мінагрополітики;

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінагрополітики, розпорядженнями голови обласної, районної держадміністрацій і Положенням про управління;

3. Управління очолює заступник голови – начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, який призначається на посаду і
звільняється з посади головою районної держадміністрації за погодженням із
заступником голови обласної держадміністрації та начальником Департаменту агропромислового розвитку обласної держадміністрації;

4. Заступник голови – начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації:

1) здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед головою районної державної адміністрації за виконання покладених на управління завдань, сприяє у створенні належних умов праці;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації Положення про управління;

3) планує роботу департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

4) забезпечує контроль за станом справ у сфері діяльності управління, вживає необхідних заходів до їх поліпшення;

5) звітує перед головою державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затвердження планів роботи;

6) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян, або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Міністерства юстиції України.

7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації питань, що належать до компетенції департаменту та розробляє проекти відповідних рішень;

8) призначає на посаду та звільняє працівників управління;

9) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

10) розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису на утримання управління;

11) контролює стан трудової та виконавської дисципліни в управлінні;

12) розподіляє обов’язки між начальниками відділів управління;

13) здійснює інші повноваження, визначені законами.

5.Основними завданнями управління є:

1) реалізація державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави;

2) реалізація державної політики, розроблення та виконання регіональних, інноваційно - інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;

3) участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропромислового ринку і сільських територій, харчової та переробної промисловості району;

4) організація роботи з питань землеробства, тваринництва, харчової і переробної промисловості, кадрового забезпечення, охорони праці і техніки безпеки;

5) подає пропозиції до проектів програм і прогнозів районного соціально-економічного розвитку, а також відповідних цільових программ розвитку галузей агропромислового комплексу та программ розвитку сільських територій;

6) вносить департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємництва на селі, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;

7) сприяє у формуванні регіонального резерву сільськогосподарських і продовольчих ресурсів, складає їх баланси, надає методичну допомогу у розробленні і здійсненні заходів щодо формування Аграрним фондом державного продовольчого резерву;

8) надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань науково-технічних розробок, провадження інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, нарощення експортного потенціалу, створення нових та реконструкції діючих виробничих об’єктів;

9) надає методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям галузі з питань додержання правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, сприяє у розвитку статистики в галузях агропромислового виробництва;

10) сприяє в організації органічного виробництва сировини та продуктів дитячого, дієтичного та профілактичного харчування;

11) розробляє і вносить районній державній адміністрації пропозиції з питань збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів;

12) сприяє у забезпеченні цільового, ефективного використання сільськогосподарськими підприємствами меліорованих земель та здійсненні заходів щодо збереження меліоративних систем;

13) сприяє у техніко – технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва, розвитку регіонального ринку сільськогосподарських машин і обладнання, вносить рекомендації щодо норми питомих витрат енергетичних ресурсів у аграрному секторі економіки;

14) сприяє в межах своїх повноважень розвитку виробництва і використання біодизеля, біоетанолу, інших альтернативних видів палива та відновлюваних джерел енергії, запровадження енергозберігаючих технологій в галузях агропромислового виробництва;

15) сприяє в укладанні галузевих і регіональних угод з профспілковими організаціями в агропромисловому комплексі;

16) надає інформаційну, методично – консультативну допомогу за дотриманням підприємствами, установами та організаціями агропромислового комплексу вимог законодавства з охорони праці, протипожежної безпеки і безпеки дорожнього руху при веденні виробничих процесів;

17) вживає згідно з повноваженнями заходи щодо цільового та ефективного використання коштів державного, обласного та районного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами в галузь на відповідний рік суб’єкти господарювання агропромислового комплексу про застосування норм порядків використання коштів за вказаними бюджетними програмами відповідно до чинного законодавства;

18) забезпечує участь у організації виставково - ярмарковій діяльності у сфері агропромислового розвитку;

19) здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу району та надання відповідної інформації департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації та районній державній адміністрації для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи

агропромислового комплексу;

20) організовує відповідно до законодавства роботу з атестації виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів об’єктами господарювання, здійснює аналіз стану та перспектив розвитку харчової і переробної промисловості в регіоні, кон'юнктури аграрного та продовольчого ринку;

21) розробляє та координує виконання районних та галузевих програм агропромислового розвитку;

22) забезпечує реалізацію державної цінової політики в агропромисловому комплексі;

23) координує роботу, спрямовану на розвиток племінної справи у тваринництві, проведення комплексної оцінки (бонітування)сільськогосподарських тварин;

24) забезпечує проведення згідно з чинним законодавством атестації та допуску до відтворення сільськогосподарських тварин;

25) забезпечує в межах повноважень проведення сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;

26) здійснює в галузі тваринництва в межах повноважень заходи щодо організації ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів для підвищення продуктивності та генетичного потенціалу тварин, впровадження новітніх, прогресивних технологій виробництва, маркетингу, організації праці, зниження витрат на виробництво продукції, підвищення ефективності галузі;

27) сприяє місцевим органам виконавчої влади і місцевого самоврядування у проведенні аграрної та земельної реформи;

28) координує з згідно чинним законодавством діяльність сільськогосподарських товаровиробників, що спрямована на розв’язання завдань із виробництва продукції рослинного походження;

29) розробляє пропозиції проведення єдиної технологічної політики, забезпечення

дотримання науково - обгрунтованих сівозмін, охорони та підвищення родючості ґрунтів упровадження ресурсо та енергозберігаючих технологій;

30) формує поточний та перспективний прогноз потреби сільськогосподарських товаровиробників у мінеральних добривах, засобах захисту рослин, насінні садивному матеріалі та інших матеріально-технічних ресурсах;

31) проводить опрацювання пропозицій щодо залучення інвестицій для технічного переоснащення агропромислового комплексу регіону, будівництва та реконструкції виробничих об’єктів;

32) здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу сучасною технікою, обладнанням, нафтопродуктами та іншими видами паливно-енеретичних ресурсів, відпрацювання заходів щодо його поліпшення;

7. Управління має право:

1) одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати працівників інших структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

3) організовувати і проводити в установленому порядку конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції.

4) в межах своїх повноважень на основі та на виконання наказів Мінагрополітики, департаменту агропромислового розвитку обласної держадміністрації, розпоряджень районної держадміністрації видавати накази, організовувати і контролювати їх виконання.

8. Управління фінансується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління та видатки на їх утримання визначає голова районної держадміністрації в межах виділених асигнувань та затвердженої граничної чисельності працівників для районної держадміністрації. Кошторис, штатний розпис управління затверджує голова районної держадміністрації після проведення їх експертизи фінансовим управлінням райдержадміністрації.

9. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.