Real time web analytics, Heat map tracking

Служба в справах дітей

Адреса: смт.Ємільчине, вул. Соборна, 18

-розроблення і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності і правопорушенням серед неповнолітніх;
-забезпечення профілактичних заходів щодо виявлення та усунення причин і умов, які сприяють вчиненню неповнолітніми правопорушень;
-участь у правовому вихованню неповнолітніх, інформування з питань працевлаштування, навчання, оздоровлення та відпочинку;
-спільно з відділом освіти сприяє своєчасному влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснення контролю за дотриманням законодавства про працю неповнолітніх.

ПОЛОЖЕННЯ
про службу у справах дітей  Ємільчинської районної державної адміністрації Житомирської області

1. Служба у справах дітей Ємільчинської районної державної адміністрації Житомирської області (далі — служба) - це державний орган, який утворений головою районної держадміністрації у відповідності до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та є самостійним структурним підрозділом районної держадміністрації, підзвітний і підконтрольний голові райдержадміністрації та службі у справах дітей обласної держадміністрації.

2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, а також актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами        Кабінету Міністрів України, наказами Мінсім'ямолодьспорту, рішеннями голови обласної, районної держадміністрацій, наказами начальника служби у справах дітей обласної держадміністрації.

3.         Основними завданнями служби є:

- реалізація на території району державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

- розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

- координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

- забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;

- здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності; ведення державної статистики щодо дітей

- ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

- надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

- улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;

- підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

- визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території району становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

4. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

            1) організовує розроблення і здійснення на території району заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

            2) надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;

3) оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню;

4) подає пропозиції до проектів регіональних програм, планів і
прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

5) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за
додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень;

6) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у
спеціальних виховних установах Державного департаменту з питань
виконання покарань, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, у сім'ях опікунів, піклувальників дитячих будинках сімейного
типу, прийомних сім'ях;

7) разом з відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації, навчальними закладами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

8) надає організаційну і методичну допомогу притулкам для дітей, центрам соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-реабілітаційним центрам (дитячі містечка), здійснює безпосередній контроль за їх діяльністю;

9) організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, кримінальною міліцією у справах дітей заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлює дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

10) розробляє і подає на розгляд районної держадміністрації пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, а також утримання підпорядкованих їй закладів соціального захисту для дітей;

11) веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах,
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених,
влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та
соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

12)       надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам,
батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які
перебувають на обліку в службі, і видає направлення на відвідування
закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;

13) готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а
також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;

14) проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім'ях
опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж
раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після
встановлення опіки та піклування;

15) готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу;

16) бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім'ї усиновлювачі, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;

17) готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;

18) розглядає в установленому порядку звернення громадян;

19) розглядає звернення власника підприємства, установи або
організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років;

20) проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що
належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

21)       здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

5. Служба має право:

1) приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов'язкові для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;

2) отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;

3)         отримувати в установленому порядку від інших структурних
підрозділів обласної, міської, районної, районної у місті держадміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики — статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

4)         звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;

5)         проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню
правопорушень;

6)         порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади;

7)         влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення;

8)         вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей;

9)         перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у
закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності — умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

10) представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;

11) запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників,
посадових осіб з метою з'ясування причин та умов, які призвели до
порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності вчинення
правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин;

12) порушувати перед органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді;

13) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об'єднаннями громадян і благодійними організаціями;

14) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

15) проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції;

16) визначати потребу в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей;

17) розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські
програми соціального спрямування метою забезпечення захисту прав,
свобод і законних інтересів дітей;

18)       відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей.

Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян і громадянами.

7 Службу очолює начальник, який призначається на посаду і
звільняється з посади головою районної держадміністрації за погодженням начальника служби у справах дітей обласної держадміністрації.

8.         Начальник служби:

- здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань, а також за роботу підпорядкованих службі закладів;

- видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

- затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників служби;

9. Функції щодо проведення процедури усиновлення, влаштування
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку,
піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей
покладаються на сектор з питань опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, який утворюється у склад служби. Штатна чисельність такого підрозділу встановлюється залежно від кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, але не менше двох осіб.

10.       Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення діяльності та вирішення інших питань у службі можуть утворюватися наукові та координаційні ради і комісії.

11. Служба утримується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників служби в межах виділених коштів визначає голова районної держадміністрації.

12. Служба є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням

13. Зміни та доповнення до Положення про службу затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації.

14. Реорганізація та ліквідація служби проводиться за розпорядженням голови райдержадміністрації у відповідності до вимог чинного законодавства.

14. Юридична адреса служби у справах дітей Ємільчинської районної державної адміністрації Житомирської області : 11201 Житомирська область, смт.Ємільчине, вул.Леніна 18.